اهداف کنفرانس

 

 با توجه به اهميت امر پژوهش و تحقيقات در علوم ماشين بينايی و پردازش تصوير و رابطه تنگاتنگ اين دو با فناوری روز و ارتقاء اتوماسيون صنايع مختلف و کاربردهای ويژه آنها در پزشکي، ارتباطات، صنايع دفاعي و نظامی که مستقيما با رفاه، امنيت، اقتدار  و تثبيت کشور در ارتباط است، دومين کنفرانس تخصصی ماشين بينايي، پردازش تصوير و کاربردهاي آن (MVIP2003) به منظور گردهمايی محققين و متخصصين علوم مذکور و ايجاد بستر مناسبي جهت تبادل نظر و آگاهي از آخرين  يافته هاي  علمي آنها، در بهمن ماه 1381 در دانشکده مهندسي برق  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي برگزار خواهد شد.
اولين کنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران در اسفند ماه سال 1379 در دانشگاه بيرجند برگزار گرديد.