وزارت صنايع و معادن

وزارت پست و تلگراف و تلفن                                  وزارت نفت                 

     شرکت مخابرات ايران                             شرکت برق منطقه ای تهران

       شرکت ايران خودرو                            مرکز تحقيقات مخابرات ايران

مرکز کنترل ترافيک تهران ( TTCC ) 

   سازمان صنايع هوا فضا                          انجمن مهندسي پزشکي ايران   

    انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران

انجمن مهندسين برق ( IEE )                              شركت پرس صانكو

شركت تكتا                                                      شركت سازگار ارقام