ردیفنام خانوادگینامسمتآدرس پست الکترونیکی
1اکبرزاده  غالامرضارئیس انجمن 
۲ منصوریآزاده  
3رزازیفربد  
4حسن زادهرضا  
۵نوربخشاعظم الساداتهیات مدیره 
۶رودکی لواسانیهدیهیات مدیره 
۷فروزندهعاطفه  
۸دوستی رودیقاسم  
۹سیگاریمحمدحسینبازرس علی البدلsigari@qiet.ac.ir