ردیفنام خانوادگینامسمتآدرس پست الکترونیکی
۱چم‌پورمهدیرئیس انجمنm_jampour@yahoo.com
۲فولادی قلعهکاظمنائب رئیسkazim@fouladi.ir
۳محمودی ازناوهاحمدخزانه‌دارmahmoudi.a@gmail.com
۴ابراهیم‌پور کوملهحسینهیات مدیرهebrahimpour.kashanu@gmail.com
۵ازوجیمهدیهیات مدیرهm.ezoji@nit.ac.ir
۶نحویمنوچهرهیات مدیرهmnahvi3095@gmail.com
۷تقی‌زاده دهکردیمریمهیات مدیرهmaryam_td121@yahoo.com
۸منصوریآزادهبازرسa_mansouri@khu.ac.ir
۹سیگاریمحمدحسینبازرس علی البدلsigari@qiet.ac.ir