ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
۱ منصوری  آزاده  رئیس انجمن  a_mansouri@khu.ac.ir
۲  حسن زاده رضا    
۳ اکبری زاده غالامرضا    
  رزازی فربد    
۵ نوربخش اعظم السادات هیات مدیره  
۶ رودکی لواسانی هدی هیات مدیره  
۷ فروزنده عاطفه    
۸ دوستی رودی قاسم    
۹ سیگاری محمدحسین بازرس علی البدل sigari@qiet.ac.ir