ردیف نام خانوادگی نام سمت آدرس پست الکترونیکی
۱ منصوری آزاده رئیس انجمن  a_mansouri@khu.ac.ir
۲ حسن زاده رضا    
۳ اکبری زاده  غالامرضا    
۴ رزاری  فربد    
۵ نوربخش اعظم السادات هیات مدیره  
۶ رودکی لواسانی هدی هیات مدیره  
۷ فروزنده عاطفه    
۸ دوستی رودی قاسم    
۹ سیگاری محمدحسین بازرس علی البدل sigari@qiet.ac.ir