ردیفنام خانوادگینامسمتآدرس پست الکترونیکی
۱آقایی زاده ظروفیرضااستاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرانzoroofi@ut.ac.ir
۲ابریشمی مقدمحمیداستاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیmoghadam@saba.kntu.ac.ir
۳سلطانیان زادهحمیداستاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرانhszadeh@ut.ac.ir
۴فائزکریماستاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه امیر کبیرfaez@aut.ac.ir
۵فتحیمحموداستاد دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعتmahfathy@iust.ac.ir
۶فاطمی زادهعمادالدیندانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریفfatemizadeh@sharif.edu
۷کبیراحسان الهاستاد دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرسkabir@modares.ac.ir
۸لوکسکارواستاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران lucas@ipm.ir
۹مشیریبهزاداستاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرانmoshiri@ut.ac.ir
۱۰نجار اعرابیبابکدانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهرانaraabi@ut.ac.ir