ردیفنام خانوادگینامسمتآدرس پست الکترونیکی
۱سلطانیان زادهحمیدرئیس انجمنhszadeh@ut.ac.ir
۲ابریشمی مقدمحمیدنائب رئیسmoghadam@saba.kntu.ac.ir
۳معینمحمد شهرامخزانه‌دارmoin@itrc.ac.ir
۴خلیلیخلیلهیات مدیرهkkhalili@birjand.ac.ir
۵جم زادمنصورهیات مدیرهjamzad@sharif.edu
۶آقا گلزادهعلیهیات مدیرهaghagol@tabrizu.ac.ir
۷کنگرلوکاوههیات مدیرهkangarloo@iauctb.ac.ir
۸معلمپیمانبازرسp_moallem@eng.ui.ac.ir
۹حسین زادهغلامعلیبازرس علی البدلGhzadeh@ut.ac.ir