ردیفنام خانوادگینامسمتآدرس پست الکترونیکی
۱سریانیمحسنرئیس انجمنsoryani@iust.ac.ir
۲ترکمنی آذرفرحنائب رئیسf-torkamani@sbu.ac.ir
۳نوریانسعیدخزانه‌دارsaeednourian@gmail.com
۴موافقیامیرهیات مدیره
۵آسمانیداوودهیات مدیرهasemani@eetd.kntu.ac.ir
۶اکبری زادهغلامرضاهیات مدیرهg.akbari@scu.ac.ir
۷جم زادمنصورهیات مدیرهjamzad@sharif.edu
۸ابریشمی مقدمحمیدبازرسmoghadam@eetd.kntu.ac.ir
۹ساجدیهدیهبازرس علی البدلhhsajedi@ut.ac.ir