ردیفنام خانوادگینامسمتآدرس پست الکترونیکی
۱سریانیمحسنرئیس انجمنsoryani@iust.ac.ir
۲کساییشهرهنائب رئیسskasaei@sharif.edu
۳چم پورمهدیخزانه‌دارjampour@icg.tugraz.at
۴اکبری زادهغلامرضاهیات مدیرهg.akbari@scu.ac.ir
۵امیریعلیهیات مدیرهa_amiri@znu.ac.ir
۶ابراهیم پور کوملهحسینهیات مدیرهebrahimpour@kashanu.ac.ir
۷تقی زاده دهکردیمریمهیات مدیرهmaryam_td121@yahoo.com
۸محمودی ازناوهاحمدبازرسa_mahmoudi@sbu.ac.ir
۹حاجی اسمعیلیمریمبازرس علی البدلm.hajiesmaili@yahoo.co.uk