واژه بیگانهجایگزین فارسی پیشنهادی انجمن
(در دست بررسی)
جایگزین فارسی مصوب
(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
A
Adaptiveوفقی
Affine/Affinityهم‌­گر/ هم­‌گری
Artifact/Artefactآلایه
Augmentationبرافزایی
B
Batchدسته
Batch Normalizationبهنجارش دسته‌­ای
Blurتاری
C