واژه بیگانهجایگزین فارسی پیشنهادی انجمن
(در دست بررسی)
جایگزین فارسی مصوب
(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)
A
Adaptive---وفقی
Affine/Affinity---هم‌­گر/ هم­‌گری
Artifact/Artefact---آلایه
Augmentationبرافزایی---
B
Batch---دسته
Batch Normalization---بهنجارش دسته‌­ای
Blur---تاری
C