هدایت این کمیته تخصصی توسط خانم دکتر آزاده منصوری انجام می پذیرد .جهت مکاتبه با ایشان می توانید از آدرس ایمیل

a_mansouri@khu.ac.ir استفاده بفرمایید