هدایت این کمیته تخصصی توسط خانم دکتر افسانه ساعی انجام می پذیرد و اعضای این کارگروه عبارتند از:

آقای دکتر محمد زارع

به منظور ارتباط با دبیر کارگروه می توانید از طریق آدرس ایمیلafsane100@gmail.com با ایشان مکاتبه فرمایید.