در راستای اهداف و برنامه‌های انجمن بینایی‌ماشین و پردازش‌تصویر ایران، کمیته تخصصی فناوری و صنعت، وظیفه ارتباطات صنعتی، انتقال دانش، ایجاد ارتباطات علمی و همه موضوعات مرتبط بین انجمن و صنعت را در حوزه بینایی‌ماشین و پردازش‌تصویر با صاحبان صنایع و فناوری را به عهده دارد. این کارگروه تخصصی توسط آقای دکتر حسین ابراهیم پور کومله هدایت می‌شود و اعضای این کارگروه به شرح زیر می‌باشند.

خانم دکتر رضایی

به منظور ارتباط با دبیر کارگروه می توانید از طریق آدرس ایمیل ebrahimpour@kashanu.ac.ir با ایشان مکاتبه فرمایید.