تفاهم‌نامه همکاری نشریه برق دانشگاه امیرکبیر با انجمن

به منظور توسعه پژوهش و به موجب تفاهم نامه همکاری فی مابین نشریه برق دانشگاه امیرکبیر به شماره شاپا ۲۵۸۸-۲۹۱۰ و انجمن بینایی…

ادامه خواندنتفاهم‌نامه همکاری نشریه برق دانشگاه امیرکبیر با انجمن